soudem nařízené setkání

Soud může nařídit pouze jedno setkání a toto setkání není mediací, ale pouze informativní schůzkou, na které mediátor seznámí účastníky s tím, co to vůbec mediace je, jak probíhá, a k čemu by jim mohla být. Je jen a pouze na účastnících soudního sporu, jestli se pro mediaci rozhodnou. Mediace je dobrovolná a soud ji nařídit nemůže.


Na osobě mediátora se účastníci mohou dohodnout, ale pokud tak neučiní, vybere jim soud zapsaného mediátora, tedy mediátora zapsaného v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Délka tohoto prvního setkání je zákonem stanovena na 3 hodiny. Vzhledem k účelu, který má první setkání naplnit, je to doba poměrně dlouhá.

Pokud účastníci sporu o mediaci zájem nemají, první setkání s mediátorem končí poskytnutím informací o mediaci a vydáním potvrzení o vykonání prvního setkání.

Cena za první setkání s mediátorem je stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, a to ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu (plus DPH, je-li zapsaný mediátor jeho plátcem). Strany se o její úhradu dělí rovným dílem. Pokud je nařízené setkání provedeno s každou stranou zvlášť, což lze, protože to zákon nezakazuje, platí 400 Kč za započatou hodinu každá ze stran.

Pokud Vám tedy soud nařídil, abyste se setkali s mediátorem, rozhodně mediátora kontaktujte, a nečekejte, zda tak učiní sám. Povinnost setkat se s mediátorem je uložena účastníkům. Praxe je taková, že po určité době zpravidla mediátor účastníky kontaktuje, ale jedná se o jeho vstřícnost, nikoliv povinnost.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.