smlouva o provedení mediace

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace, v níž se účastníci mediace a mediátor domluví na podmínkách, za kterých mediace proběhne. Významným a velmi podstatným účinkem smlouvy o provedení mediace je stavění promlčecích a prekluzivních lhůt dle ustanovení § 647 občanského zákoníku.


Smlouva o provedení mediace musí podle zákona o mediaci obsahovat alespoň označení stran konfliktu, jméno, příjmení a adresu místa podnikání mediátora, vymezení konfliktu, který je předmětem mediace, výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně, dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

Zahájením mediace dochází na základě ustanovení § 647 občanského zákoníku ke stavění promlčecích a prekluzivních lhůt, což znamená, že o dobu, kdy probíhá mediace, se prodlužuje doba, po kterou může každý z účastníků uplatnit své právo u soudu, aniž by se vystavil riziku námitky promlčení práva. Zahájení soudního řízení je spojeno s povinností uhradit soudní poplatek, což je investice, kterou strany zpravidla vynakládají až tehdy, pokud mají za jisté, že žaloba bude úspěšná. Z tohoto hlediska má mediace význam zejména v případech, kdy probíhají jednání a zbývá vyjasnit některé otázky nebo zajistit důkazy pro soudní řízení.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.