o kanceláři

Jako advokátka poskytuji kvalifikované a profesionální právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, trestního a rodinného práva.


V souladu s pravidly profesionální etiky je mým hlavním cílem chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, pravdivě a srozumitelně jej informovat o právní úpravě, rizicích a finančních nákladech spojených s možným zvoleným postupem při domáhání se jeho práv. Poskytování právní pomoci je založeno na osobním přístupu, důvěře a rozumném odborném posouzení situace klienta.

Poskytuji služby rovněž jako mediátorka, zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Mediaci lze zjednodušeně označit jako vyjednávání mezi stranami konfliktu řízené mediátorem, který věcně usměrňuje komunikaci k uzavření dohody mezi stranami konfliktu. Jako mediátorka pomáhám tvořit řešení v souladu s právními předpisy, řešení spravedlivé a vyvážené pro obě (všechny) strany konfliktu.

Ve své praxi využívám zkušenost z obou oborů své činnosti, a proto mohu posoudit a doporučit klientům, v kterých případech se vyplatí za jejich práva bojovat, a kdy je výhodnější, zejména rychlejší a méně nákladné, se dohodnout.

JUDr. Martina Černochová je zapsána v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 13334. Česká advokátní komora je zprostředkovatelem mimosoudních jednání ve spotřebitelských sporech mezi advokátem a spotřebitelem, který se na tento pověřený subjekt může obrátit (www.cak.cz).

JUDr. Martina Černochová je mediátorkou zapsanou v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.