přestupkové právo

právní poradenství v otázkách vzniku a zániku odpovědnosti za přestupky, posouzení naplnění skutkové podstaty přestupku a splnění podmínky společenské škodlivosti, správní tresty


  • zastoupení v řízení o přestupcích dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zákona o některých přestupcích

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.