občanské právo

právní poradenství v oblasti práva majetkového, rodinného, závazkového smluvního práva, práva spotřebitelů, ochrana a vymáhání práv v řízení před soudem


  • sepis žalob, odvolání, dovolání a jiných podání na soud, zastupování fyzických a právnických osob v řízení před soudy, a to jmenovitě v řízení o zaplacení peněžitých částek, o rozvod manželství, v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů nebo do střídavé péče, uložení povinnosti platit výživné), vypořádání společného jmění manželů, zaplacení náhrady škody, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, náhradu majetkové a nemajetkové újmy, a zastupování v dalších řízeních
  • sepis smluv kupních, darovacích, zástavních, o zřízení věcného břemene, nájemních, podnájemních, o zápůjčce, o dílo a dalších smluv, a kontrola návrhů smluv jiných zpracovatelů
  • kompletní služby při převodu nemovitostí – příprava a sepis převodních smluv na byty, pozemky, budovy včetně úředního ověření podpisu účastníků smluv a úschovy finančních prostředků a listin, návrhy a podání ke katastrálnímu úřadu
  • sepis návrhů a zastupování v exekučním řízení
  • sepis právních rozborů, stanovisek a dalších dokumentů

Odměna za poskytnutí právní služby se sjednává dohodou

dle odborné a časové náročnosti případu s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta, a to buď jako hodinová sazba, pevná částka, podílová odměna, případně měsíční paušál.

Pokud není odměna dohodnuta, náleží advokátovi ve výši dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů ve věci.