Jak mediace probíhá

Zákon o mediaci průběh mediace neupravuje. Z hlediska mediační teorie se jedná o závazný postup složený z několika fází. V praxi má každá mediace svůj individuální průběh, neboť předepsaný postup může být narušen reakcemi účastníků.


Mediace je zahájena úvodním slovem mediátora, který v této fázi stručně vysvětlí mediační proces. Následuje fáze získávání informací. Jejím cílem je zjistit, v čem spočívá problém, a shromáždit podstatná fakta. Mediátor stranám sporu pomáhá informace třídit a pojmenovat nejdůležitější otázky.

Porozumění postojům a zájmům je třetí fází mediace, v níž začíná vlastní zpracování problému. Každá strana dostane možnost vyjádřit se k sděleným informacím a hodnotit je. Mediátor stranám sporu pomáhá pochopit jejich postoje.

V čtvrté fázi se hledají spravedlivá a smysluplná řešení. V praxi probíhá hledání konečné podoby dohody postupně, často stojí na počátku neformální rámcová dohoda o dalších krocích nebo částečných řešeních. Od jejich výsledku se odvíjí další postup a konkrétní podmínky, za kterých se tvoří finální dohoda. Vždy je potřeba poskytnout stranám dostatek času, aby si obsah dohody dobře promyslely, případně se poradily s další osobou, ať už s advokátem nebo rodinou.

Je pochopitelné, že déletrvající problém nebo složitější konflikt se nevyřeší za jedno jednání. Mediace proto probíhá většinou ve více setkáních, která trvají cca hodinu až dvě. Každý účastník mediace může kdykoliv bez uvedení důvodů mediaci ukončit, pokud ji neshledává smysluplnou a směřující k nějakému výsledku.

Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.