poučení

Mediátor je podle § 3 odst. 4 zákona o mediaci povinen před zahájením mediace poučit strany konfliktu o základních principech mediace, které jsou podrobně rozepsány v ostatních článcích na těchto stránkách. V souladu se zněním zákona krátce shrnuji, že poučení mediátora musí zahrnovat informace o:


  • postavení mediátora při mediaci
  • účelu a o zásadách mediace
  • účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody
  • možnosti mediaci kdykoliv ukončit
  • odměně mediátora za provedenou mediaci a nákladech mediace
  • tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a zájmů u soudu
  • tom, že za obsah mediační dohody odpovídají pouze strany konfliktu, nikoliv mediátor.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.