mediační dohoda

Mediační dohoda je písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu, tedy pouze účastníci dohody rozhodují, co bude obsahem dohody. Tato dohoda je právně závazná.


Obsahem dohody je shodná vůle účastníků mediace, všechna fakta a informace, které považují účastníci za podstatné, a chtějí, aby byly písemně zaznamenané, podpis účastníků a datum uzavření. Zákon o mediaci neurčuje, kdo dohodu sepíše, zpravidla to bývá mediátor. Není však vyloučeno, aby si mediační dohodu sepsali účastníci mediace sami, a pokud bude obsah odpovídat tomu, co bylo v rámci mediace ujednáno, připojí mediátor k dohodě podpis, kterým se stvrzuje, že dohoda byla uzavřena v rámci mediace.

I v případě, že mediační dohodu zpracuje mediátor, je možné, aby si účastníci mediace nepodepsanou dohodu odnesli a před jejím podpisem se poradili s někým, komu věří.

Dohoda je připojením podpisů závazná a její účastníci jsou povinni se dohodou řídit. Pokud jedna ze stran dohodu dobrovolně neplní, je možné podat k soudu žalobu na splnění povinnosti dle této dohody, a následně exekučně splnění povinnosti vymáhat i proti vůli povinného. Dohodu mohou předložit účastníci soudu i hned po jejím podepsání a nechat ji soudem schválit jako soudní smír. Po schválení má dohoda účinky jako rozhodnutí soudu, dle kterého lze nařídit exekuci. To znamená, že jakmile takovou dohodu jeden z účastníků poruší, je možné ihned bez dalšího podat návrh exekutorovi, aby vymohl splnění povinnosti. Předpokladem schválení dohody jako soudního smíru je soulad s právními předpisy, jinak soud dohodu neschválí.

Aby mediační dohoda byla v souladu s právními předpisy, ohlídá buď přímo mediátor, pokud má právnické vzdělání, nebo účastníci mohou předložit mediační dohodu před jejím podepsáním advokátovi nebo jinému odborníkovi s právnickým vzděláním, který posouzení obsahu dohody z hlediska souladu s právními předpisy provede, případně dohodu upraví a pomůže účastníkům s podáním na soud za účelem schválení dohody soudem.

„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.“

Marie Terezie

S trochou nadsázky je možné srovnat soudní spor s válkou. Stejně jako válka má soudní řízení své oběti, zničená území, stojí čas a peníze. Ani mediace není bez rizika a neobejde se bez vynaložení nákladů, ale jen v mediaci mohou být vítězem oba účastníci.